ПЪТУВАНЕ ПО ПРОЕКТ КЪМ Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

[iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/-E4dQ59_Y3w“ frameborder=“0″ allowfullscreen]