ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ПРИ ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. БЯЛА

1. Денка Стратиева – родител на ученичка от VII клас, представител на финансиращия орган Община Сливен,  съгласно заповед№ РД 15-2992/ 26.11.19 г.

2. Татяна Петрова – родител на ученичка от VI клас

3. Али Джелеб –   родител на ученик от V клас

4. Севинч Ахмедова – родител на ученик от III клас

5. Тодорка Добрева – родител на ученик от VI клас

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1.Яна Стефанова – родител на ученик от V клас

Обществения съвет е определен на основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

Броят на членовете на Обществения съвет на училището да бъде 5, като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в Обществения съвет задължително са родители на ученици от училището.

 

Протокол Обществен съвет