ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ПРИ ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. БЯЛА

1. Яна Михалева – ст. експерт в кметство с. Бяла

2. Антония Кушкиева – родител на ученичка от VI клас

3. Стоянка Кондева –  настойник на ученичка от V клас

4. Стоянка Добрева – родител на ученичка от VI клас

5. Денка Стратиева – родител на ученичка от IV клас

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Денка Стоянова –  ст. счетоводител в  кметство с. Бяла

2. Али Джелеб –   родител на ученици от II  и  V клас

3.Татяна Петрова – родител на ученичка от III клас

4.Гинка Стоянова – родител на ученичка от VII клас

5. Севинч Ахмедова – родител на ученици от I и VI клас

Обществения съвет е определен на основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

Броят на членовете на Обществения съвет на училището да бъде 5, като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в Обществения съвет задължително са родители на ученици от училището.