ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ПРИ ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. БЯЛА

1.Ана Маринова – кмет на с. Бяла

2. Хатче Мустанова – родител на ученичка от V клас

3. Денка Стратиева – представител на финансиращия орган Община Сливен

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1 Али Джелеб –   родител на ученик от VII клас

Обществения съвет е определен на основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

Броят на членовете на Обществения съвет на училището да бъде 5, като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в Обществения съвет задължително са родители на ученици от училището.

 

Протокол Обществен съвет