РЪКОВОДСТВО

Директор на училището
 Росица Господинова
Учител  по информатика и  информационни технолоии
 e-mail: rgos@abv.bg
 
               УЧИТЕЛИ        

                                     

Начален учител
Стоилка Стоилова
e-mail: tinka_s@abv.bg
ВТУ – Св. Св. Кирил и Методии – гр. Велико Търново
2015 година – Магистър Предучилищна и начална педагогика
                                                                                                                                                      
Учител  по Български език и литература
 Искрена Пеева
e-mail: iskrena_peeva@abv.bg
ВТУ – Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
1996 година – Магистър – Българска филология

Учител  ЦДО начален етап и учител  по Английски език
                Стефани Събева
 e-mail: stefani.petrova_sl@abv.bg
ТУ София – Колеж Сливен
2016 година – Бакалавър – Учител

Учител  по Математика, Физика и астрономия

Димитър Кадиев

e-mail: d.g.kadiev@abv.bg

гр. Кърджали – Учител математика и физика

1991 година


Учител  по  ХООС, БЗО, ИТ, ЧП

Мария Станева

e-mail: magi_staneva1@abv.bg

ВХТИ гр. Бургас – 1989 година – Инженер- химик

ПУ „Паисий Хилендарски „- гр. Пловдив – Учител

администратор на сайта на училището /заповед РД – 06-104/11.01.2019г.//

Учител  по Английски език

Калина Кренчева

e-mail: kalinacrencheva1@gmail.com

ВТУ – Св. Св. Кирил и Методии – гр. Велико Търново
бакалавър – английска филология  Магистър – лингвистика и превод

Учител  ЦДО прогимназиален етап 

Иван Стойков

e-mail: jack.wilshere@abv.bg

ТУ София, ИПФ Сливен

Бакалавър – автоматика и информационни технологии

           Магистър – автоматика и информационни технологии

длъжностно лице по защита на данните
съгласно Регламент 2016/679 и ЗЗЛД
/заповед РД – 06-172/09.02.2021г.//
Денка Стратиева

ХИГИЕНИСТИ

Станимира Стоянова

Ганка Митева

ПАРАДЖИЯ

Георги  Иванов


ШОФЬОР НА АВТОБУС

Димитър Тенев