Нормативни документи 
Закон за народната просвета
Правилник за прилагане на закона за народната просвета
Закон за степента на образование, общообразователния минимуми учебния план
Етичен кодекс на работещите с деца
НАРЕДБА № 2ОТ 18 май 2000 г. за учебното съдържание
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
НАРЕДБА № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
Таблицаза допълнителните и други трудови възнаграждения в системата на средното образование
НАРЕДБА № 37 ОТ 21 юли 2009 г. за здравословното хранене на учениците